(සිංහල පරිවර්ථනය වෙබ් පිටුවෙහි පහලින්)

A life partner for your health promotion.

(An introduction to our health promotion and disease prevention missions.)

This CHIRA –JEEWA membership health care service is dedicated to above task. Your health promotion includes following….

  1. Early detection of non – communicable diseases & prevention of these diseases as much as possible.
  2. Introducing correct health habits & practices by health education & awareness programs.
  3. If you already have treating diseases we will guide you to manage your treatment options in the correct & scientific path.
  4. We protect you from bad, Incorrect health habits & from wrong instructions. Thereby we prevent you from future health hazards.

It is obvious that if someone is doing all above to someone he /she will become a life partner to that person invariably. That is why you feel that the CHIRA –JEEWA membership as an essential life partner for you.

How we do that…..?

This is the most important Question you must ask. We have the methods & techniques to do that by studying & analyzing your health information. We are doing it in a scientific basis. We have the man power for that. We have linked globally with most talented, qualified & experienced team of doctors who can do that task. We have an efficient management team & technology for that. What you have to do is to get the CHIRA-JEEWA membership & experience the difference, practically.

Note:- we believe that one of the main reason for poor compliance in Sri Lankan people for western medicine is our social, cultural & religious back ground. For that reason people tend to seek answers to their health problems not through western medicine but through other native & nonscientific methods. Or else they used to believe “god” & “karma” to live without taking any active actions to the health problems. This is not a good trend. People in developed nations do not have such attitudes. They believe that the modern science can change the world & life in the way they need

 i. Firstly change your attitudes.

ii. Secondly think positively about these scientific methods.

iii. Thirdly participate with those methods actively.

You can obtain maximum benefit from this mission if you follow above three transformational thinking patterns.

ඔබගේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය සඳහා ජීවිත සහකරුවෙක්.

චිර -ජිව වෛද්‍ය සේවය සහ එහි සාමාජිකත්වය ඉහත කරුණ ඉටු කිරීම සඳහාම කැපවී සිටියි. ඔබගේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය ලෙස අදහස් කරනුයේ…..

  1. වලක්වා ගත හැකි රෝග කල්තබා හදුනා ගෙන වලක්වා ගැනීම.
  2. සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය සහ දැනුවත් වීම තුලින් නිවැරදි සෞඛ්‍ය පුරුදු  ඇති කර ගැනීම.
  3. දැනටමත් ප්‍රතිකාර ලබන රෝග තත්ත්වයන් වේ නම් , නිවැරදි මාර්ගය ඔස්සේ එම ප්‍රතිකාර විදි හැසිරවීම.
  4. වැරදි සෞඛ්‍ය පුරුදු හෝ උපදෙස් නිසා ඔබගේ ජීවිතය  සහ අනාගතය අදුරු වීමට නොදී රුක බලා  ගැනීම , ආදියයි.

මෙම කාරනා ඉටුකරන  යමෙකු වේද  ඔහු / ඇය අදාල පුද්ගලයාගේ ජිවිතයට අත්‍යාවශ කෙනෙකු බවට පත්වේ. චිර -ජිව වෛද්‍ය සේවය සහ එහි සාමාජිකත්වය ඔබගේ ජිවිතයට අත්‍යවශය අංගයක් නැත හෝත් ජිවිත - සහකරුවෙකු ලෙස ඔබට දැනෙනුයේ ඒ නිසයි.

අපි එය ඉටු කරන්නේ කෙසේද?

මෙම චිර -ජිව ක්‍රියාන්විතය (CHIRA-JEEWA mission) තුළ ඔබ ඇසිය යුතු වැදගත්ම පැනය එයයි. ඔබගේ සෞඛ්‍ය තොරතුරු අධ්‍යනය මගින් විද්‍යාත්මක පදනමක් මත සිට එය ඉටුකිරීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල අප සතුයි.ඒ සඳහා අවශ්‍ය දැනුම, බුද්ධිය, පළපුරුද්ද සහිත දක්ෂ වෛද්‍ය කණ්ඩයමක් අප සතුයි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය තීක්ෂණ කළමණාකරන හැකියාවෙන් පරිපුර්ණ කාර්යක්ෂම සේවක මණ්ඩලයක් අප සතුයි.  ඔබ කළ යුත්තේ සාමාජිකත්වය ලබා ගෙන එම වෙනස අත්විදිමය. ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ ප්‍රායෝගිකව එය සිදු වන අයුරු අත් විදීම පමණක් බව අපි දනිමු . එනිසා අපි එයට ඉඩ දෙමු.