සිංහල පරිවර්ථනය වෙබ් පිටුවෙහි පහලින්

Who can apply for our membership.

We expect that you have a good awareness about CHIRA – JEEWA membership now. According to above articles you may realize that you have to fulfill certain basic qualifications to apply for our membership those qualifications are as follows.. 

1)  The applicant should have a great intention to have a healthy life by preventing diseases:

-Majority of people think about their health in this manner. But still there are some people who do not care about their own health. They have less awareness about life even. This membership is not suitable for that group of people because to maintain our membership the member should also have to give an active contribution.

2)      The applicant should have an awareness about western medicine & he / she must believe this science:

-Sri Lanka is an eastern developing country which has lot of native medical practices & even nonscientific treatment methods. We cannot expect an ideal awareness about western medicine form the people in Sri Lanka. But at least the applicant must understand that the western medicine is a science & it has excellent results & outcomes. Otherwise they will not be able to obtain expected benefits form this CHIRA –JEEWA membership.

3)      The applicant should have a basic knowledge about information technology:

-Our members will have to deal with information technology for some extent. You would have understood that fact form our above descriptions. But if you are a member of a social media web site like Face book or Twitter, that experience is more than enough to maintain our membership .you must have the enthusiasm to learn new things.

4)      The applicant should have a good awareness about the benefits & services of CHIRA – JEEWA membership :

Instead of massive advertising & marketing campaigns we have chosen this way of addressing your wisdom to introduce this mission to the general public. Majority of Sri Lankans are intelligent enough to read & understand this kind of explanations. Therefore that understanding is more important. Only who join with us with proper understanding can go a long journey with us .People that join due to others influence, will fail. Therefore read these materials thoroughly and understand our mission properly. It is very important to understand that membership fees & other service charges are merely to sustain this mission & our main objective is not that.

Maintaining membership is very simple and easy ! 

Just 3 simple steps per month.

 1. Send us health information monthly summary.
 2. Send us dully filled health calendar monthly.
 3. Pay your membership fee and / or other service charges on time.

If you are using your mobile app or web account, what you have to do is to upload few images /documents monthly & to do an online payment monthly. It is as simple as that.

Now let’s discuss little more about above three steps. But never get complicated above simple 3 steps & never think that it is too complex. Just think like an entertaining game or solving a puzzle. Do it as a hobby in your life & enjoy the invaluable benefits of it.

👍 1- Preparation of health information monthly summary:

You have to follow this step because it is our duty to study the monthly changes of your health condition to make decisions about your future health. For that you have to update the health information summary given to us on registration. Please follow the same steps which you have followed during the registration process as a CHIRA – JEEWA member.

i.e.

Read the “self-health assessment guideline’’ again

Mark (X) symptoms & risk factors you detected in your body & mind. Compare them with last month findings & check whether you have developed new symptoms & risk factors in this month. Use the CHIRA – JEEWA health score for that. You must have lower values for red & green scores & higher values for white score to be healthier than last month. With time & experience you will be able to do this task quickly & more efficiently even within a few minutes time. There for please do not give up it in early months where anybody can feel it as a little hard and boring work.

Meet your family doctor & discuss with him / her about your symptoms & risk factors you have detected   in your body & mind, through this self-health assessment method. Then your doctor will create a nice & complete health information monthly summary for you in the given form. If he /she is a GOLD – MEMBER of CHIR – JEEWA mission you can ask him/her to help you to up load your health information summary to your health profile account. Further our GOLD-MEMBERS  are supposed to help you to prepare your health calendar & to help you to upload other additional past health records to your profile [N.B; please pay the professional charges to your family doctor for his/her this invaluable service]. if you have received any additional treatment records, medical records, prescriptions, etc. during last month please provide it to your family doctor. Those will be very important to make decisions when your doctor create your health information monthly summary.

So created monthly summary should be in your health profile on time to get maximum benefit from this service therefore make sure to upload an image of it or send us the hard copy on time. 

👍 2-Preparation of health calendar:

What you have to do here is preparing a “to do list for next month” this list must contain your health related appointments. You have to consider your family doctor’s advices specialist doctor’s advices, CHIRA – JEEWA advices & your personal /professional life schedules when you prepare this list. But it should not be an ideal time table. It is just guidance to your next month health follow up. You can write down it & upload it to the relevant page of your health profile. But ideally you must use the provided calendar software to do that which is the most convenient way.

You may feel that this is a hard & boring work in first few months. But once you realize the interesting results of doing this task you will addict to it. Also you will be able to do it fast with your ongoing experience. It will give the emotional satisfaction for you. Anyway we will guide you to be ideal in this task if you make mistakes. Please refer the sample below to understand “how to fill the health calendar”

28

06

2017

Uploaded / sent date

Year                            month                         membership number

To do list July 2017

01 Check blood pressure

02 Do fasting blood  sugar

03                  -

04  do ECG meet cardiologist

05 tetanus toxoid 3rd doze

06                 -

07                  -

08 Diabetic clinic& kidney check up

You must upload this updated calendar in your health profile account on time to obtain maximum benefits of this CHIRA – JEEWA membership. Therefore make sure that it is updated on time. If you are using the calendar software you can update it frequently .

A life partner for your health promotion.

This CHIRA –JEEWA membership health care service is dedicated to above task. Your health promotion includes following….

 1. Early detection of non – communicable diseases & prevention of these diseases as much as possible.
 2. Introducing correct health habits & practices by health education & awareness programs.
 3. If you already have treating diseases we will guide you to manage your treatment options in the correct & scientific path.
 4. We protect you from bad, Incorrect health habits & from wrong instructions. Thereby we prevent you from future health hazards.

It is obvious that if someone is doing all above to someone he /she will become a life partner to that person invariably. That is why you feel that the CHIRA –JEEWA membership as an essential life partner for you.

How we do that…..?

This is the most important Question you must ask. We have the methods & techniques to do that by studying & analyzing your health information. We are doing it in a scientific basis. We have the man power for that. We have linked globally with most talented, qualified & experienced team of doctors who can do that task. We have an efficient management team & technology for that. What you have to do is to get the CHIRA-JEEWA membership & experience the difference, practically.

Note:- we believe that one of the main reason for poor compliance in Sri Lankan people for western medicine is our social, cultural & religious back ground. For that reason people tend to seek answers to their health problems not through western medicine but through other native & nonscientific methods. Or else they used to believe “god” & “karma” to live without taking any active actions to the health problems. This is not a good trend. People in developed nations do not have such attitudes. They believe that the modern science can change the world & life in the way they need

 i. Firstly change your attitudes.

ii. Secondly think positively about these scientific methods.

iii. Thirdly participate with those methods actively.

You can obtain maximum benefit from this mission if you follow above three transformational thinking patterns.

Social determinants of health. Learn and join with us.

අපගේ සාමාජිකතවය සහා අයදුම් කළ හැක්කේ කාටද? 

 මින් පෙර මාතෘකා යටතේ වු ලිපි කියවා ඔබ අවබෝධ කරගත් කරුණු අනුව චිර -ජිව සාමාජිකතවය යනු කුමකද යන්න ඔබ නිවැරදිව අවබෝධ කරගෙන ඇතැයි අපි සිතමු.එනිසා ඒ සඳහා අයදුම් කිරීමට යම් මුලික සුදුසුකම් කිහිපයක් සම්පුර්ණ විය යුතු බව ඔබටම අවබෝධ වන්නට ඇත. ඒ අනුව එම සුදුසුකම් කිහිපය අපි මෙසේ සාරංශ ගත කරමු.

1)     වලක්වා ගත හැකි ලෙඩ රෝග වලක්වාගෙන නිරෝගීව ජිවත්වීමට තමාතුල දැඩි උවමනාවක් පැවතීම:-    

 බොහෝ දෙනා තමගේ සෞඛ්‍ය ගැන මේ ආකාරයෙන් සිතුවත් තවත් සමහරක් ඒ පිළිබඳ එතරම් සැලකිල්ලක් නොමැත.ඔවුන් ජිවිතාවබෝධයෙන් පවා අඩු මට්ටමක පවතී. එවැනි මානසිකත්වයක් ඇති අයට මෙම සාමාජිකත්වය නොගැලපේ. මක්නිසාදයත් සාමාජිකත්වය පවත්වාගෙන යාම සඳහා සාමාජිකයාගෙන්ද යම් ක්‍රියාකාරී දායකත්වයක් අවශ්‍ය වන බැවිනි.

2)     බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබදව අවබෝධය සහ විශ්වාසය පැවතීම:-   

ශ්‍රීලංකාව, පෙරදිග ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර ක්‍රම මෙන්ම ගුප්ත විද්‍යා ක්‍රමවේද පවා ප්‍රචලිතව පවතින තුන්වන ලෝකයේ රටක්. එවැනි රටක ජනතාව තුල බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව ගැන ඇති අවබෝධය මෙන්ම විශ්වාසය අල්පයි.එය විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයක් බව තේරුම් ගත් සහ එහි විශිෂ්ඨ ප්‍රතිඵල ගැන විශ්වාසයක් පවතින පුද්ගලයින්ට පමණක් මෙම චිර-ජීව සාමාජිකත්වය ගැලපේ. එසේ නොමැති පුදුගලයින්ට මෙහි නිසි ප්‍රතිඵල ලබා ගත නොහැක.

බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව ගැන ශ්‍රී ලාංකිකයින් සමහරෙකු තුළ අඩු විශ්වාසයක් ඇති වීමට අපාගේ සමාජ සංස්කෘතික සහ ආගමික හර පද්ධතීන්ද යම් බලපෑමක් ඇති කරන බව අපගේ විශ්වාසයයි. නවීන විද්‍යාව  සහ බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව තුලින් තමාගේ සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්ණ වලට විසදුම් සොයනවා වෙනුවට ඔවුන් වෙනත් ක්‍රම වේද වෙත යොමුවන්නේ මෙම බලපෑම නිසාය.නැතහොත් කිසිදු ක්‍රීයාකාරී උත්සාහයන් නොගෙන සෑම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට හෝ පෙර කර්මයට බාරදී ජිවිත අදුරු කරගන්නේද ඒ නිසයි.මෙය හොද ප්‍රවනතාවක් නොවෙයි. දියුණු ජාතීන් තුල මෙවැනි ආකල්ප ඇත්තේම නැති තරම්.දියුණු ජාතීන් තරයේ විශ්වාස කරන  කරුණක් නම් "නවීන විද්‍යාව ලෝකය සහ ජීවිත තමාට උවමනා පරිදි වෙනස් කර ගැනීමට පහසු වෙන්ම
භාවිතා කළ හැකි  දෙයක්"  බවයි.

එනිසා-

 I. පළමුව අපගේ ආකල්ප වෙනස් කර ගත යුතුය.

II.දෙවනුව මෙම විද්‍යාත්මක ක්‍රම වේද පිළිබඳව ධනාත්මකව සිතිය යුතුය.

III.තුන්වනුව එම ක්‍රම වේද සමග ක්‍රීයාකාරීව සම්බන්ධ විය යුතුය.

ඔබට මෙම සේවාවන්ගේන් නිසිඵල නෙලාගැනීමට හැකි වනුයේ ඉහත පියවර තුන අනුගමනය කළ හොත් පමණි-

3)     තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ මුලික අවබෝධයක් පැවතීම:-  

 අප සාමාජිකයන් හට තොරතුරු තාක්ෂණය සමඟ යම් තාක් දුරට ගණු-දෙනු කිරීමට සිදු වෙයි. ඒ බව ඔබට ඉහත කළ විස්තර වලින් පැහැදිලි වෙයි. නමුත් ඔබ Face Book හෝ Twitter  වැනි සමාජ වෙබ් අඩවියක සාමාජිකයෙකුනම් එම දැනුම මේ සඳහා ඕනැවටත් වඩා ප්‍රමාණවත්. අවශ්‍ය වන්නේ නොදන්න දේ ඉගෙන ගැනීමට ඇති උනන්දුව පමණයි.

4)     චිර-ජිව සාමාජිකත්වය තුලින් ලැබෙන ප්‍රයෝජන සහ සේවාව පිළිබ නිසි අවබෝධයක් පැවතීම:- 

   හුදු වෙළද ප්‍රචාරන ක්‍රම වේදයන්ගෙන් බැහැරව ඔබගේ බුද්ධියට ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා මෙවැනි දෙයක් අපි නිර්මාණය කළේ ඒ නිසායි. යමක් කියවා එහි සැබෑ අරමුණු තේරුම් ගැනීමට තරම් ශ්‍රී ලංකිකයින් බහුතරයක් බුද්ධිමත්. බුද්ධියෙන් ලබන එම අවබෝධය වෙළද ප්‍රචාරනයෙන් කිසි දිනක ලබා දිය නොහැක. අප සංවිධානයේ ප්‍රධානම සහ සැබෑ අරමුණ වෙත ලංවිමට අප අනුගමනය කරන විද්‍යාත්මක ක්‍රම වේදය පිළිබඳවද අවබෝධයක් පැවතිය යුතුය. එසේ අවබෝධ කරගත් අයට පමණක් මෙම සමාජිකත්වය ගැලපේ අනවබෝධයෙන් යුතුව හෝ වෙනත් අයකුගේ උවමනාවට අප සමඟ එක්වන අයට අප සමඟ දුර ගමනක් යාමට නොහැක. සාමාජික ගාස්තු සහ සේවා ගාස්තු  අයකිරීම  සංවිධානයේ පැවැත්ම සහා මිස අපගේ මුලික අරමුණ එය නොවන බවද ඔබ මෙහිදී අවබෝධ කරගත යුතු ප්‍රධානතම කරුණකි. 

සාමාජිකත්වය පවත්වාගෙන යාමට ඔබ සිදු කළ යුත්තේ මොනවාද?

මාසයකට වරක් පහසු සරළ පියවර 3ක්....

1)    සෞඛ්‍ය තොරතුරු සාරංශයක්  (Health Information Summary) අපවෙත එවීම.

2)    සෞඛ්‍ය කැලැන්ඩරය (Health Calendar) පුරවා අපවෙත එවීම.

3)    සාමාජික ගාස්තු සහ වෙනත් සේවා ගාස්තු තිබේනම් ගෙවීම හෝ ගෙවා බැංකු රිසිට් පත අප වෙත එවීම.

v එය එවිය හැකි ක්‍රම කිහිපයක් අප සඳහන් කොට ඇත. නමුත් ඔබගේ වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබද නිසිපරිදි දැනුවත් වු පසුව මෙම  1,2,3 සම්පුර්ණ කිරීම සඳහා ඔබ විසින් කළ යුත්තේ ඔබගේ ජංගම දුරකථනය  මගින් ඉහත පියවර 3ට අදාල Photos (images) කිහිපයක් මාසයකට වරක් Upload කිරීම පමණි!

දැන් අප ඉහත පියවර 3 පිළිබඳව තරමක් දීර්ඝ වශයෙන් පැහැදිලි කර බලමු. නමුත් ඔබ කිසි සේත්ම මෙම සරළ පියවර 3 සංකීර්ණ ලෙස සිතිය යුතු නැත. එසේ සංකීර්ණ  බවට පත් කර ගත යුත්තේත් නැත.සරළ විනෝදාත්මක ක්‍රීඩාවක් නැතහොත් විනෝදයට ප්‍රෙහේලිකාවක් පිරවීමක් ලෙස විතරක් සිතන්න.

දැන් අපි පියවර-1 වෙත පිවිසෙමු

සෞඛ්‍ය තොරතුරු මාසික සාරාංශය සැකසීම 

(HEALTH INFORMATION MONTHLY SUMMARY)

 මාසයකට වරක් ඔබගේ සෞඛ්‍යය වෙනස් වන ආකාරය පිළිබඳව ඔබ මෙන්ම අපද අවධානයෙන් සිටිය යුතු නිසා මෙම පියවර අනුගමනය කළ යුතුය. ඔබ විසින් කළ යුත්තේ සාමාජිකත්ව අයදුම්පත සමඟ ඉදිරිපත් කළ තොරතුරු නැවතත් යාවත්කාලීන (Update) කොට අප වෙත එවීමයි. මේ සඳහා ඔබ විසින් ඊට පෙර මාසයේ දී අනුගමනය කළ ක්‍රමවේදයම නැවතත් අනුගමනය කළ යුතුය. එනම්,

1)    මෙහි ඇති “ශරීර සෞඛ්‍ය ස‍්වයං අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශනය” නැවතත් මුල සිට කියවීමට පටන ගන්න.

2)   ඔබ විසින් හඳුනා ගත් රෝග ලක්ෂණ සහ අවධානම් තත්ත්වයන් එහි ලකුණු (√) කරන්න එය පෙර මාසය සමඟ සසඳා පෙරමාසයට වඩා අලුතෙන් රෝග ලක්ෂණ සහ අවදානම් තත්ත්ව ඉස්මතු වී ඇති දැයි පරීක්ෂා කරන්න. මේ සඳහා චිර-ජීව සෞඛ්‍ය පාඨාංකය භාවිතා කරන්න. ඔබ පෙරට වඩා නිරෝගී වීම සඳහා එහි රතු සහ කොළ පාඨාංක අගයන් පෙරට වඩා අඩු විය යුතුය. කාලය සහ පළපුරුද්ද  සමඟ මෙය ඉතා ඉක්මණින් (විනාඩි කිහිපයකින්) සහ කාර්යක්ෂමව සිදු කිරීමට ඔබට හැකිවනු ඇත. එනිසා  මුල් මාස කිහිපයේ මෙය අමාරු සහ කරදරකාරී දෙයක් ලෙස දැනුනත් අත්හැර දමන්න එපා. එසේ දැනීම ස්වාභාවිකයි. 

3)    දැන් ඔබගේ පවුලේ වෛද්‍යවරයා හමුවී ඔබ විසින් ඔබගේ ශරීරය සහ මනස තුළ      හඳුනාගත් රෝග ලක්ෂණ සහ අවධානම් තත්ත්ව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. එවිට ඔබගේ පවුලේ වෛද්‍යවරයා එම කරුණු ද, ඇතුළත් කොට අංග සම්පූර්ණව ඔබගේ මාසික සෞඛ්‍ය තොරතුරු සාරාංශය (health information monthly summary) සකසනු ඇත. ඒ සඳහා අප සපයා ඇති පෝරමය භාවිතා කරන්න. ඔබගේ පවුලේ වෛද්‍යවරයා චිර - ජීව GOLD MEMBER කෙනෙක් නම් ඔබගේ එම සෞඛ්‍ය තොරතුරු සහ වෙනත් සෞඛ්‍ය වාර්තා ඔබගේ අන්තර්ජාල පිටුවට upload කිරිම සඳහා ඔහු/ඇය උදව් කරාවි.  එසේම ඔහු/ඇය ඔබගේ සෞඛ්‍ය කැලැන්ඩරය සෑදීමට සහ upload කිරීමට උදව් කරාවි. කරුණාකර ඔහුගේ  ඇයගේ මෙම මිල කළ නොහැකි සේවාව වෙනුවෙන් අදාළ වෘත්තිය  ගාස්තුව ඔහු /ඇය  වෙත ගෙවන්න.

මාසික සෞඛ්‍ය තොරතුරු සාරාංශය (Health Information monthly summary) පිරවියයුතු ආකාරය අවබෝධ කර ගැනීමට පහසු වනු පිණිස ආදර්ශයක් ලෙස පිරවූ සාම්පලයක්  ඒ සමඟ අමුණා ඇත. වෛද්‍යවරයා ඊට අනුගාමීව අදාළ තොරතුරු සටහන් කරනු ඇත. එහි ඇති තොරතුරු සනාථ කිරීම සඳහා වැදගත් වන පැරණි වෛද්‍ය වාර්ථා වලින් වඩාත්ම වැදගත් වාර්ථා අමුණන්න. ඔබ රැගෙන යන අමතර කරුණු ඊට මහත් උදව්වක් වනු ඇත. එමනිසා පසුගිය මාසය ඇතුළත ඔබ මොනයම් හෝ රෝගයකට ප්‍රතිකාර ලබා ගත්තේ නම් එම අවස්ථාවේ දී ඔබගේ වෛද්‍යවරයා හෝ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා ඔබ වෙත ලබාදුන් නිර්දේශයන් සහිත සටහන් ද ඔබගේ පවුලේ වෛද්‍යවරයාට ඉදිරිපත් කරන්න.

4)   මෙසේ සැකසූ මාසික වාර්ථා කල්ගත වීමකින් තොරව ඔබගේ අන්තර්ජාල පිටුවේ සටහන් වුවහොත් පමණක් චිර ජීව සමාජිකත්වයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබාගත හැකිවනු ඇත. එනිසා නියමිත දිනට එම තොරතුරු upload කිරීමට හෝ පිටපතක් අප වෙත එවීමට සැමවිට උනන්දු වන්න අමතර වෛද්‍ය වාර්ථා ඔබගේ අදාළ අන්තර්ජාල පිටුවේ නිසි පරිදි upload කිරීම සඳහා ද අපගේ gold member වෛද්‍යවරුන් හෝ ඔබගේ පවුලේ වෛද්‍යවරයා ඔබට උපදෙස් ලබාදෙනු ඇත.

දැන් අපි පියවර-2 වෙත පිවිසෙමු

සෞඛ්‍ය කැලැන්ඩරය සැකසීම(HEALTH  CALENDAR)

        මෙහිදී සිදු කරනුයේ තමාගේ ඉදිරි සෞඛ්‍ය සේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා වෛද්‍ය නිර්දේශයන් සහ තමාගේ පෞද්ගලික හෝ වෘත්තීය ජීවිතයේ වැඩකටයුතු සමඟ ගැලපෙන පරිදි දළ සැලැස්මක් සකස් කිරීම පුරුද්දක් කරගන්න. මුලදි ඔබට මෙය ‘‘මහ කරදරයක්” ලෙස දැනුනත් මාස 2-3 ක් අමාරුවෙන් හෝ සිදුකරන විට ඔබ එයට හුරු වනු ඇත. එවිට එය ඔබට විනාඩි කිහිපයකින් සිදු කළ හැකි පමණින් පුරවා එවීම ප්‍රමාණවත්. එහි අඩුපාඩු ඉදිරියේ දී නිවැරදි කර ගැනීමට අප විසින් ඔබව නිරන්තරයෙන් දැනුවත් කරනු ඇත.  

ආදර්ශයක් ලෙස පුරවන ලද සෞඛ්‍ය කැලැන්ඩරයක සාම්පලයක් පහතින් දක්වා ඇත. එය ආදර්ශ කොට ගෙන ඔබගේ සෞඛ්‍ය කැලැන්ඩරය පුරවන්න.

28

06

2017

               අප වෙත එවූ දිනය 

වර්ෂය    2017              මාසය   ජූලි  සාමාජික අංකය  CJA-xx23

රුධිර පීඩනය මැනීම

රුධිර නිරාහාර සීනි පරීක්ෂාව

නැත

විශේෂඥ හෘද රෝග වෛද්‍ය හමුව ECG පරීක්ෂාව

පිට ගැස්ම එන්නත තුන්වන වාරය

නැත

නැත

දියවැඩියා සායනය සහ වකුගඩු පරීක්ෂාව

ඔබගේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය සඳහා ජීවිත සහකරුවෙක්.

චිර -ජිව වෛද්‍ය සේවය සහ එහි සාමාජිකත්වය ඉහත කරුණ ඉටු කිරීම සඳහාම කැපවී සිටියි. ඔබගේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය ලෙස අදහස් කරනුයේ…..

 1. වලක්වා ගත හැකි රෝග කල්තබා හදුනා ගෙන වලක්වා ගැනීම.
 2. සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය සහ දැනුවත් වීම තුලින් නිවැරදි සෞඛ්‍ය පුරුදු  ඇති කර ගැනීම.
 3. දැනටමත් ප්‍රතිකාර ලබන රෝග තත්ත්වයන් වේ නම් , නිවැරදි මාර්ගය ඔස්සේ එම ප්‍රතිකාර විදි හැසිරවීම.
 4. වැරදි සෞඛ්‍ය පුරුදු හෝ උපදෙස් නිසා ඔබගේ ජීවිතය  සහ අනාගතය අදුරු වීමට නොදී රුක බලා  ගැනීම , ආදියයි.

මෙම කාරනා ඉටුකරන  යමෙකු වේද  ඔහු / ඇය අදාල පුද්ගලයාගේ ජිවිතයට අත්‍යාවශ කෙනෙකු බවට පත්වේ. චිර -ජිව වෛද්‍ය සේවය සහ එහි සාමාජිකත්වය ඔබගේ ජිවිතයට අත්‍යවශය අංගයක් නැත හෝත් ජිවිත - සහකරුවෙකු ලෙස ඔබට දැනෙනුයේ ඒ නිසයි.

අපි එය ඉටු කරන්නේ කෙසේද?

මෙම චිර -ජිව ක්‍රියාන්විතය (CHIRA-JEEWA mission) තුළ ඔබ ඇසිය යුතු වැදගත්ම පැනය එයයි. ඔබගේ සෞඛ්‍ය තොරතුරු අධ්‍යනය මගින් විද්‍යාත්මක පදනමක් මත සිට එය ඉටුකිරීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල අප සතුයි.ඒ සඳහා අවශ්‍ය දැනුම, බුද්ධිය, පළපුරුද්ද සහිත දක්ෂ වෛද්‍ය කණ්ඩයමක් අප සතුයි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය තීක්ෂණ කළමණාකරන හැකියාවෙන් පරිපුර්ණ කාර්යක්ෂම සේවක මණ්ඩලයක් අප සතුයි.  ඔබ කළ යුත්තේ සාමාජිකත්වය ලබා ගෙන එම වෙනස අත්විදිමය. ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ ප්‍රායෝගිකව එය සිදු වන අයුරු අත් විදීම පමණක් බව අපි දනිමු . එනිසා අපි එයට ඉඩ දෙමු.

ALL RIGHTS RESERVED WITH CJMS™

【CJMS™-©-2021】