(සිංහල පරිවර්ථනය වෙබ් පිටුවෙහි පහලින්)

What is this CHIRA-JEEWA " Life Membership" ?   

Current social situation:  

Preventive medicine is important in the management of non-communicable diseases. According to the WHO ( World Health Organization ) more than 60% of deaths worldwide are due to non-communicable (non-infectious) diseases. More than 50% out of above 60% are below 70 years of age. Therefore systematic use of the concepts of preventive medicine can markedly increase the life expectancy of a population.

Our target population:  

CHIRA-JEEWA medical service mainly targets the non-communicable diseases like Diabetes, Heart diseases, Lipid abnormalities, Hypertension, Kidney diseases, Strokes; Cancers, most of  brain diseases & paralysis. etc. These non-communicable disease are preventable diseases. Also, these diseases can be identified in early stages. Therefore perverting these diseases invariably increases the life expectancy of individuals. We give adequate attention to the communicable diseases as well. Utilizing principles of health management, preventive medicine, Health promotion, and the concepts of membership health co-operatives, we deliver individualized patient care service in international standards.

Mechanism of our membership: 

In Sinhala language “CHIRA – JEEWA” means long life, rather healthy long life. As its name indicates the CHIRA – JEEWA medical service has been designed for the meaning of the same. i.e. ,to safeguard the healthy long life of the members and thus to increase the life expectancy of the community.

It is said that “prevention is better than cure “or “arogya parama laba”. Therefore it is better to live without diseases than suffering in hospitals with various diseases, and it is the best investment which you can do in life.

Mental wellbeing is equally important as physical wellbeing because mental unhealthiness can lead to physical diseases and vice versa. Current social situation is competitive. People tend to work day out night for their targets ignoring their own health & good health habits. This is one of major social problems today & if we do not react to it today, it will be a major social crisis in near future. Even more educated social class has a  habit of getting instant treatments for their health problems & to live without proper medical follow up.

“CHIRA –JEEWA “mission is an intensively planned individual health management service which can defeat above challenge. The prime objective of this service is to facilitate proper management of individual health services & treatments by correctly timed referrals, thereby to prevent or early identification of health problems.

Another important objective of “CHIRA – JEEWA “medical service is maintaining a computerized comprehensive health profile for the members. This health information data base (personal health record – PHR) system is an invaluable privilege to our members. It helps doctors to make scientific, correct decisions regarding our member’s future health management and /or treatments. The rationale for this is that, in western medicine all the decisions on patient management are taken depending on the facts & in formation recorded in individual’s medical history. This health profile is basically maintained in a web based personal account which is protected by a user name & pass ward .It has 100% privacy policy. Using this web account either you or your doctor can obtain health information from any country in the world .Your doctor will explain to you the importance of this PHR system. This is more or less useful in a medical emergency where you cannot give medical information to your doctor. Also it is important whenever you are admitted to a hospital either locally or in a foreign country.

All of below mentioned services will be provided to the registering members.

2. This PHR account is pass word protected and has an online access to you & to your doctor from anywhere in the world.

Your doctor can upload online advices to it, after studying your health profile.

You can keep online contact with your family doctor (24h x 365 d) to get advices without meeting him.

These advices are uploaded to your health profile account as, articles, short texts, video clips, video calls and prescriptions.

Receiving a SMS alert for each uploading

Receiving  an e –mail alert or mobile app pop –ups for each upload

You will receive a health card with a printed health problem summary.

you have an option to write your password on this card (to be used in an emergency)

You can get privileges and discounts form other institutes for this card    

In development, this card will contain an in –built microchip which can store your all health information. 

You will be warned and get automatized advices about your future health risks, hidden health problems etc. after uploading your health information to this account.

In this health profile all the health records are arranged & organized in a simple way where anybody can have a good clinical picture about the patient at glans.

This profile creates a single interphase to the patient (owner), family doctor, hospital doctors & to the specialist doctor to discuss about patient’s health issues. 

There is a  facility to maintain a common health profile for a family under the supervision of a family leader 

There is a self – health assessment tool in this profile where you can click your current symptoms & predict your future health risks.

It contains a reminding alert system (SMS ,e-mail, mobile pop –up)for your future health care schedules / time tables 

Doctors can keep a list of personal health profiles of their patients inside his/her profile. 

Doctors can get their professional fees as online transactions for their online advices through this system.

Depending on your nature and frequency of usage of this health account, you will receive more than 600  additional health IT ( Online ) digital health  services and   updated versions  with time.

This health profile account can be maintained & updated even by an untrained non – medical person.

This online software ( web site)  is mobile phone applicable .So you can manage all above services using your mobile phone. 

1. Storing  your computerized personal health records (PHR) from birth to present

About the customer’s contributions which are required to sustain the service.

 Introducing registration fee

 1. FREE

Introducing monthly membership fee

 1. FREE

Introducing professional fees (online payments) for doctors. (compared to existing channeling / consultation fees for meeting them )

You must upload all your treatment records, lab reports etc. and must keep your health profile up –to-date if you want to sustain membership (services).

You must first register as a life member to obtain any of the services above.

For the first registration you must upload a summary of your health information, prepared by your family doctor.

You must UPDATE above health information summary in every month, with the help of your family doctor to sustain this membership.

You must maintain a “to–do–list” (a health calendar) in your health profile to maintain this membership.

About the time taken by doctors to respond patient’s requests. Usually it is within 24 hours for non-urgent services.  

It is 30% - 50% less than usual channeling fees (in non-busy hours)

Giving a detailed description about the mechanism of CHIRA – JEEWA mission is beyond the scope of this short article. Also it is very difficult to do it since it has been designed according to the modern medical science & technology. In brief, it is a mixture of multi-disciplinary service which involves medical science  information technology and management science.

The best option is to actively involve with this membership to experience the difference & quality of this health care service .simply you have two alternatives.

 1. Whether you want to manage your individual health correctly to enjoy a healthy long life; or
 2. Whether you want to follow ad hoc methods of bad health management to end up in various diseases.

But, before that you have to think twice about your (or your guardian’s) ability & capacity of going this long journey with CHIRA- JEEWA mission .If you are ready to accept this challenge please join with us .The ongoing instructions of this series of articles will help you to take that firm decision. Therefore keep on reading.

In summary - Just six steps to follow.

1-Read and understand

Read these awareness articles well and understand them properly. Take second opinion regarding registration from other educated people.

 2-Register as a member. 

You have to send us duly filled application form, Health information summary first.Later, you can upload your past medical records to relevant pages to complete your health profile account to be ideal.

3-Take the membership card. 

You can collect it from one of our regional centers or can get it by post just after manufacturing it within very short period.

4-Send monthly reports. 

You have to send us a  health information summary and a to do list in your health calendar once in a month followed by membership fees. 

5-Log on to web. 

Log on to your health profile account frequently (using your pass ward) and enjoy the E health services provided in it for your health promotion. It will entertain you while giving you the self confidence.

6-Keep linked

Keep the online link with our doctors, members and with our organization in a professional manner.

What happen in CHIRA-JEEWA membership. Sample missions in other countries

චිර - ජිව "යාව ජීව" සාමාජිකත්වය.

චිර-ජීව "යාව ජීව"  සාමාජිකත්වය පිළිබඳව හැදින්වීමක්..

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට අනුව ලෝකයේ ජනගහනයෙන් 60% කටත් වඩා මරනයට පත්වනුයේ හෝ අකර්මණයතාවට පත්  වනුයේ බෝනොවන රෝග නිසාය. මෙම  මරණ වලින් 50%  කටත් වඩා සිදු වනුයේ අවුරුදු 70 ට වඩා අඩු වයසිනි. මෙම බෝනොවන රෝග වලක්වාගත හැකි රෝගයි.උදා:දියවැඩියාව,හෘද්‍යා භාද , අංශ භාගය. බොහොමයක්  පිළිකා ,වකුගඩු සහ අක්මා රෝග මේ නිසා මෙම රෝගකල් තබා හදුනා ගෙන වලක්වා ගැනීම තුළින් මින්සුන්ගේ ආයු කාලය (ආයු අපෙක්ෂාව) වැඩි කළ හැකිය.

"චිර - ජීව" යනු බොහෝ කල් ජිවත් විම යන්නයි. එම වචනයේ අර්ථයම ගැබ්බවුනු මෙම වෛද්‍ය සේවය සැලසුම් කර ඇත්තේද සේවාලාභින්ගේ චිර ජිවනය (බෝහෝ කල් නිරෝගීව ජිවිතය පවත්වා ගැනීම ) සඳහාය. " සුව කිරීමට වඩා වැළැක්වීම හොඳය" " ආරෝග්‍යා පරමාලාභා " ආදී මේ කුමන අයුරකින් පැවසුවත් රෝගී වු විට රෝහල් වෙත ගොස් දුක් විදිනවාට වඩා රෝගී තත්ත්වයන් කල්තබා හඳුනාගෙන ඒවා වළක්වාගෙන නිරෝගීව ජිවත් විම තරම් වටිනා සම්පතක් අප හට නොමැත. කායික මෙන්ම මානසික නිරෝගීතාවයද එක හා සමානව වැදගත් මානසික නිරෝගිතාව අඩුවීම කායික රෝග වලට හේතු සාධක විය හැකි සේම කායික නිරෝගිතාව අඩුවිම මානසික රෝග වලට හේතු සාධක විය හැකිය. අද පවතින තරඟකාරී කාර්යබහුල සමාජය තුළ බොහෝ දෙනෙකු තම තමන්ගේම සෞඛ්‍ය පිළිබඳව නොසලකා හැර නිවැරදි සෞඛ්‍ය පුරුඳු අතපසුකොට ජිවිතයේ වෙනත් අරමුනු වෙනුවෙන් දිවා රෑ වෙහෙසීම විශාල සමාජ ගැටලුවක්.අද සමාජයේ බොහෝ දෙනෙක් පුරුදු වී සිටින්නේ ලෙඩක් වු විට මොනයම් හෝ ප්‍රතිකාරයක් ලබාගෙන එය සුව වු විට වෛද්‍ය උපදෙස් අමතක කොට ජිවත් විමටයි.

"චිර - ජීව" වෛද්‍ය සේවා මෙම අභියෝගය ජය ගැනිම වෙනුවෙන් සියුම් ලෙස සැලසුම් කරන ලද සෞඛ්‍ය කළමණාන සේවාවක් ලෙස හැදින්වුවහොත් වඩා නිවැරදියි. මෙම සේවාවේ මුලික අරමුණු වලින් එකක් වනුයේ සේවාලාභීන්ගේ සෞඛ්‍ය හෝ වෛද්‍ය සේවාවන් නිසි ලෙස කළමණාකරනය කිරීමයි නිසි කළට නිසි වෛද්‍ය උපදෙස් සහ ප්‍රතිකාර වෙත යොමු කර හැකිතාක් දුරට වළක්වාගත හැකි රෝග තත්ත්වයන් ගෙන් මිදී නිරෝගීව ජිවත්විමට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කරදිමයි.

"චිර - ජීව" වෛද්‍ය සේවාවේ තවත් වැදගත් අරමුණක් වනුයේ සේවාලාභින් වෙනුවෙන් අංගසම්පුර්ණ පරිගණක ගත කල සෞඛ්‍ය තොරතුරු ගබඩාවක් (Health profile) පවත්වාගෙන යාමයි.

පුද්ගලයෙකුගේ අනාගත වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර පිළිබඳ තින්දු  තීරණ ගැනීමේදී මෙම රෝග ඉතිහාසය (සෞඛ්‍ය තොරතුරු) ඉතාමත් වැදගත් වෛද්‍ය විද්‍යාවේ සියලුම තින්දු තීරණ ගැනීම් සිදුවනුයේ. ඒ  ඒ පුද්ගලයාගේ රෝග ඉතිහාසය තුළ සටහන් වන තොරතුරු සමුහය මත විම  මිට හේතුවයි.මෙය ඔබට අනාගතයේදී ප්‍රතිකාර කරන කුමන හෝ වෛද්‍යවරයෙකුටද මනා පහසුවක්. ඔබගේ සෞඛ්‍ය තොරතුරු  (Health profile) ඔබට පමණක්  වෙන්වු අන්තර්ජාල පිටුවකට පිටපත් කරනු ලැබේ. එය රහස්‍ය අංකයකින් (pass word) ආරක්ෂා කර ඇත.ඔබගේ අන්තර් ජාල පිටුව (web page) භාවිතයෙන් ලෝකයේ ඕනැම රටක සිට හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනැම තැනක සිට ඔබගේ වෛද්‍යවරයාට එම තොරතුරු ලබා ගත හැකිය . මෙවැනි සෞඛ්‍ය දත්ත තබා ගැමේ වැදගත්කම ඔබගේ පවුලේ වෛද්‍යවරයා ඔබට පැහැදිලි කරවි. රෝගි අවස්ථාවක ලොව වටා සංචාරය කරන  විට රෝහල් ගත වුවිට එහි වටිනාකම ඉතා ඉහළයි.

මෙම සෞඛ්‍ය සේවාවට ලියාපදිංචි වන ඔබට පහත සඳහන් සේවාවන් සියල්ල ලැබෙනු ඇත. 

මුරපද (pass word) රහස්‍ය භාවයකින් යුතු  එම සෞඛ්‍ය තොරතුරු ගිණුම ඔබට සහ ඔබගේ වෛද්‍යවරයාට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට අධ්‍යයනය  කිරීමට මාර්ගස්ථ ප්‍රවේශයක් (online access) ලබාදීම.

එසේ අධ්‍යයනය කර ඔබගේ සෞඛ්‍ය ගැටළු පිළිබඳව මාර්ගස්ථව උපදෙස් (Online medical advices) ලබාදීමට  පහසුකම් ලබාදීම.

ඔබගේ පවුලේ වෛද්‍යවරයා හමුනොවී ලබාගත හැකි උපදෙස් වෙනුවෙන් මාර්ගස්ථව ඔහු /ඇය සමඟ සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ලබාදීම.

මෙම උපදෙස් ඔබගේ පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය තොරතුරු ගිණුම වෙත ලිපි, කෙටි උපදෙස්, විඩියෝ, විඩියෝ ඇමතුම් වැනි ක්‍රම ඔස්සේ ලබාදීම.

ඔබගේ සෞඛ්‍ය තොරතුරු ගිණුමට තොරතුරක් බැර (upload) වු විට ඒ සඳහා ඔබගේ දුරකතනයට SMS / E –mail / Alert පනිවුඩයක් ලබාදීම.

ඔබගේ සෞඛ්‍ය තොරතුරු සහ රෝග විනිශ්චය වල සාරංශයක් මුද්‍රණය කළ සෞඛ්‍ය කාඩ්පතක් ලබාදීම.

එම කාඩ්පතට  වෙනත් සෞඛ්‍ය සේවා සපයන ආයතන  වලින් වරප්‍රසාද  ලබාදීම. එම කාඩ් පතෙහිම ඇති කෂුද්‍ර පරිපථයක් (Microchip) තුළ ඔබගේ සෞඛ්‍ය ගිණුමෙහි ඇති තොරතුරු ගබඩා කිරීමට හැකියාව ලබාදීම.

ඔබගේ සෞඛ්‍ය තොරතුරු ගිණුමට දත්ත ඇතුලත් කළ පසු ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ සෞඛය ගැටළු සහ අනාගත  අවධානම් තත්ත්ව පිළිබඳව  ඔබව දැනුවත් කිරීම.

සෞඛ්‍ය තොරතුරු ගිණුම අධ්‍යයනය කරන ඕනැම වෛද්‍යවරයෙකුට, ගිණුම් හිමියාගේ සමස්ථ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව පහසුවෙන් කරුණු අවබෝධ වන ලෙස තොරතුරු ඉදිරිපත් කර තිබිම.

පවුලේ වෛද්‍යවරයාට රෝහල් වෛද්‍යවරුන්ට , විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ට සහ ගිණුම් හිමියාට එකම අන්තර් තලයක (Interphase) සබඳතාව පවත්වාගෙන යා හැකි විම

පවුලක් ලෙස පොදු සෞඛ්‍ය තොරතුරු ගිණුමක් පවත්වාගෙන යමින්  සෞඛ්‍ය කළමනාකරණය සිදු කර ගැනිමට  පහසුකම් සපයා තිබිම .

වෛද්‍ය විද්‍යා‍වේ රෝග ලක්ෂණ(symptoms) ලැයිස්තුවක තමන් තුළ ඇති රෝග ලක්ෂණ  තේරිම (click) කිරීම මගින්, සෞඛ්‍ය කළමණාකරනයට මග පෙන්වීම් ලබා දෙන මෙවලමක් මෙම  ගිණුමෙහි අඩංගුය.  (Self-Health Assessment Guide)

තමන්ගේ ඉදිරි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර  නිසි වේලාවට ලබා ගැනිම සඳහා මග පෙන්වන සිහි කැදවීමේ (SMS / E-mail /  Alert system) ක්‍රමයක් ලැබිම.

වෛද්‍යවරුන්ට, තමා යටතේ ප්‍රතිකාර ලබන පුද්ගලයන්ගේ තොරතුරු ලැයිස්තුවක් තම  ගිණුම තුළ නිර්මාණය විම

වෛද්‍යවරුන්ට, රෝගීන්ගේ ඉල්ලිම් මත  සෞඛ්‍ය ගිණුමට පිවිසී තම උපදෙස්  ලබා දිමට සහ ඒ වෙනුවෙන්  වෘත්තීය ගාස්තුව මාර්ගස්ථව  ලබා ගැනීමට පහසුකම් සපයා තිබිම .    

ගිණුම හරහා මාර්ගස්ථ චැනලින්  සේවාවන්ට  සම්බන්ධ වී විශේෂඥ වෛද්‍ය වරුන් හමුවිමට හෝ විඩියෝ ඇමතුම් සඳහා  වේලාවන් වෙන් කරවා ගැනිමට  පහසුකම් සපයා තිබිම .      

මෙම ගිණුම, වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳව දැනුමක් නොමැති අයෙකුට වුවද යාවත්කාලින කරගෙන පවත්වාගෙන යාමට හැකි (User friendly)  විම

සේවාවන් ඔබගේ  ස්මාට් (SMART)  දුරකතනය හරහා සිදුකරගැනිමේ  පහසුවද සලසා ඇත.

මෙම සෞඛ්‍ය ගිණුමේ ඔබේ ස්වභාවය සහ භාවිත වාර ගණන අනුව, ඔබට අමතර සෞඛ්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ (ඔන්ලයින් ඩිජිටල් සෞඛ්‍ය) සේවා 600 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්  කාලයත් සමඟ යාවත්කාලීන කළ අනුවාද ලෙස ලැබෙනු ඇත.

උපතේ සිට වර්ථමානය දක්වා ඔබගේ සෞඛ්‍ය තොරතුරු  පරිගණක ගත කොට  ගබඩා කිරීම

සේවා කට්ටලය ලබාගෙන පවත්වාගෙන යාම සඳහා පාරිභෝගිකයින් සිදු කළ යුතු කාරයයන්.

1.හඳුන්වාදීමේ ලියාපදිංචි ගාස්තුව

 • නොමිලේ 

ලියාපදිංචිය සඳහා - පවුලේ වෛද්‍යවරයා විසින්  සැකසු ඔබගේ  සෞඛ්‍ය තොරතුරු සාරාංශයක්  ගිණුම  වෙත (Upload)  කළ යුතුය.

 1. 2.සේවාව  පවත්වාගෙන  යාම සඳහා ගෙවිය යුතු මාසික ගාස්තුව.
 • නොමිලේ 
 1. 3.වෛද්‍ය උපදෙස්  මාර්ගස්ථව  ලබාගැනිමේදී  ගෙවිය යුතු වෘත්තිය ගාස්තුව

පෞද්ගලිකව හමුවීමට ඔවුන් වෙත ගෙවන ගාස්තුවට වඩා 30% - 50% ක් පමණ අඩු ගාස්තුවකි   (වෛද්‍යවරුන් කාර්යය බහුල අවස්ථා වලදී වෛද්‍යවරයෙකුට ගිණුම පරීක්ෂාකර  උපදෙස් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලීමක් කළ පසු උපදෙස් ලැබීමට පැය 24 ක් දක්වා  කාලයක් ගත විය හැකිය.)

 1. 4.සේවාව පවත්වාගැනිම  සඳහා -

Ø මාසයකට වරක් පවුලේ වෛද්‍යවරයා  සැකසු සෞඛ්‍ය තොරතුරු සාරාංශයක්   ගිණුම තුළ යාවත්කාලීන (update) කළ යුතුය.

Ø ඔබ විසින් ගිණුම තුළ ඔබගේ වෛද්‍ය සේවාවන් වල ඉදිරි සැලසුමක් (දින දර්ශනයක්) පවත්වාගෙන යාම අනිවාර්ය්‍ය

Ø වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර, පරීක්ෂණ වාර්තා ආදි සියළුම සෞඛ්‍ය දත්ත  ගිණුමෙහි යාවත්කාලීන කර පවත්වා ගත යුතුය.

"චිර - ජීව" වෛද්‍ය සේවය පිළිබඳව සහ එහි යන්ත්‍රනය පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක කරුණු සැපයිම මෙම කෙටි හැදින්විමේ අරමුණු නොවෙයි. එසේම මෙම වෛද්‍ය සේවය නාවින  විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයන් අනුව සකස් කර ඇති නිසා සරළ පැහැදිළි කිරිමක් සිදු කිරිමද දුෂ්කරයි.

සාරංශයක් ලෙස සදහන් කරන්නේනම්..... 

 • නවින බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව (Medical Science)
 • තොරතුරු තාක්ෂණය(Information Technology )
 • කළමණාකරන විද්‍යාව(Management Science)

මනා ලෙස සම්මිශ්‍රණය කොට සැලසුම් කළ සේවාවක් ලෙස අර්ථ දැක්විය හැකිය.

වඩාත් සුදුසු වනුයේ මෙම වෛද්‍ය සේවාව ලබා ගෙන එහි ඇති වෙනස සහ ගුණාත්මක බව අත්දැකීමෙන් අවබෝධ කර ගැනීමයි. සරළව සඳහන් කරන්නේ නම් ඔබට ගැනීමට ඇත්තේ පහත සඳහන් තීරණ දෙකෙන් එකක් පමණයි.

1.ඔබගේ සෞඛ්‍ය ඔබ නිසි ලෙස කළමනාකරනය කරගෙන  ලෙඩ රෝග වලක්වාගෙන නිරෝගීව ජිවත් වනවාද? නැතහොත්...

2.නිසි කළමණාකරනයකින් තොරව ඔබගේ සෞඛ්‍ය අවධිමත් ලෙස පවත්වාගෙන ගොස් ලෙඩ රෝග ඇති කරගෙන දුක්විදිනවාද?

ඔබගේ තිරණය පලමුවැන්න නම්‘‘චිර-ජීව‘‘ වෛද්‍ය සේවයේ සාමාජිකත්වය සමඟ අත්වැල් බැඳ ගැනිමට අපි ඔබට නිර්දේශ කරමු. 

නමුත් ඊට පෙර අපගේ සාමාජිකත්වය සමඟ මෙම ගමන යාමට ඔබට හෝ ඔබගේ භාරකරුවාට ධාරිතාව සහ හැකියාව ඇතිද යන්න පිළිබඳවත් දෙවරක් සීතා බලන්න.එම අභියෝගය බාර ගැනීමට ඔබ සුඳානම් නම් පමණක් අප සමඟ එක් වන්න.මෙම ලිපියෙහි ඉදිරියට ඇති තොරතුරු සහ දැනුවත් කිරිම් හොදින් කියවා අවබෝධකරගත් පසු ඔබට එම තීරණ ගැනීමට පහසු වනු ඇත.

Why this is important? මෙවැනි සේවාවක වටිනාකම.....

Watch more related videos to improve your awareness.

An introduction to health promotion. VIDEO.

ALL RIGHTS RESERVED

© - 2022