##---- නිරෝගී චිර ජීවනය සඳහා ----##

##---- නිරෝගී චිර ජීවනය සඳහා ----##

Free download - For Members - සාමාජිකයන් සඳහා නොමිලේ 

MISSION INTRODUCTION BOOKLET - SINHALA

" දියවැඩියාවට වෛද්‍යවරයෙක් " - තුන්වන සංස්කරණය | විශේෂඥ මාර්ගෝපදේශ අත්පොත.

මහාචාර්ය ඉසුමි ටකේයි
වෛද්‍ය චිරන්ත ජීවන්

මෙය ජපානයේ ජනතාව අතර සුප්‍රසිද්ධ දියවැඩියාව අත්පොතක සරල සිංහල සංස්කරණයකි

 පොත නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට " Online Store "  Link =

SELF HEALTH ASSESSMENT GUIDELINE - SINHALA

SELF HEALTH ASSESSMENT GUIDELINE - ENGLISH

DIABETES YEAR PLAN - SINHALA

DIABETES YEAR PLAN - ENGLISH

PERSONAL HEALTH RECORD (PHR) -BOOKLET - FOR DOCTORS

ALL RIGHTS RESERVED WITH CJMS™

【CJMS™-©-2021】®